Gjenvalg i hytteeier-foreningen
Per Vinje fortsetter som formann for Storli Hytteeierforening i enda ett år. (Foto: Toralv Østvang)

9. november 2010: Per Vinje fra Trondheim ble gjenvalgt til formann for Storli Hytteeierforening, fremgår det av årsmøtereferatet som nå er sendt ut til medlemmene.

Foreningen er engasjert i en rekke saker som angår hyttefolket innerst i Storlidalen.

Eksempler på slike saker er tilløpene til forsøpling rundt containerne på miljøstasjonen ved sandtaket, ønsket om hurtigere bredbånd i Storli og arbeidet som skjer med kommuneplanen for Oppdal fremover mot 2021.

Skiløypene engasjerer

Videre er hytteeierforeningen aktivt engasjert i alt som angår skiløypetraseene i Storlidalen, oppkjøringen av dem og ikke minst finansieringen av dette arbeidet. Hytteeierforeningen prøver å påvirke kommunen til å støtte bedre opp om arbeidet med å sikre gode skiløyper i Storlidalen.

Gjennom en ikke ubetydelig del av forrige skisesong var Storlidalen omtrent det eneste området i Oppdal der det gikk an å gå på ski, noe som blant annet førte til at løypekjøringsutgiftene ble i høyeste laget. En stor del av løypekjøringen som utføres av Storlidalen Løypelag, finansieres over kontingenten til hytteeierforeningen, som i sin tid tok initiativet til å etablere løypelaget.

Foreningen er for øvrig også bekymret for at den sene påsken neste år kan skape problemer i den nye løypetraseen som ligger tett inntil fylkesveien. Sist påske var den skitten og full av brøyteslaps, og blant annet av den grunn mener hytteeierforeningen at det er viktig å få bevart den gamle løypetraseen i området, fremgår det av årsberetningen.

Det nye styret

Styret i hytteeierforeningen består nå foruten formannen Per Vinje av nestformann Per Morten Schjetne, Trondheim, kasserer Sjur Børve, Trondheim, styremedlem Tove Røsand, Heimdal, styremedlem Mali Storli Engedal, Oslo, varamedlem Arne I. Ulvund, Sunndalsøra og varamedlem John Binde, Trondheim.

Revisorer er Stig Bakke, Trondheim, og Robert Strøm, Trondheim, mens valgkomiteen består av Erling Haug, Trondheim og Thor Arne Falkanger, Trondheim.

Løypelaget har også fått ny sammensetning. Per Vinje er formann, mens hytteeierforeningen for øvrig er representert ved Bente Rasmussen, Trondheim, og Svein A. Trondsen, Tornes. Amund Grimstad, Trondheim, er med i løypelaget som representant for hytteeierne i området langs Ångardsvatnet som ikke er med i hytteeierforeningens område. Grunneierne er representert av Ola Storli, Hallvard Storli og Arnt Vasli.

- Toralv Østvang


Storli Hytteeierforenings Internett-sider.