Sponser flytting av løypetraseer
Løypelaget vil flytte litt på de oppkjørte traseene et par steder av hensyn til TrønderEnergis snømålinger i Storlidalen. Som gjenytelse får løypelaget 5000 kroner i bonus i året. (Foto: Toralv Østvang)
7. mars 2010: TrønderEnergi ønsker at Storlidalen Løypelag flytter de oppkjørte løypene litt lenger vekk fra punktene der det foretas snømålinger. Hensikten er å unngå at løypeoppkjøringen forringer kvaliteten på snømålingene.

Som kompensasjon vil TrønderEnergi betale en bonus på 5000 kroner i året – i tillegg til ordinære tilskudd – til løypelaget som takk for godt samarbeid.

Dagens løypetraseer ligger tett innpå målepunktene på to steder, i myra  nedenfor Tovassvegen vest for Lona og på Halsen ved Halsbeggen på løypa over til Vassenden ved Gjevilvatnet.

- Vi ønsker at løypa flyttes cirka 50 meter vekk fra disse merkestolpene slik at snømålingene våre ikke blir påvirket, sier driftssjef Olav Helgemo i TrønderEnergi Kraft AS.

Samarbeidsvilje

Løypekjørerne i Storlidalen ser ikke ut til å ha noen ting imot å flytte litt på løypa på disse to stedene. Tvert imot - på vegne av Storli Utmarkslag berømmer Thorvald Storli TrønderEnergi for god samarbeidsvilje.

Dette har blant annet gitt seg utslag i en viss samkjøring med snøscooter ute i terrenget, der TrønderEnergi følger løypelagets traseer der det er mulig og legger opp til stabil sporretning der de ferdes.

- Vi kan på denne måten spare miljøet – færre turer – det kan spare oss for mye slit og i tillegg bidra til bedre sikkerhet for løypekjøringsmannskapet, fremholder Thorvald Storli.

Han påpeker at dette samarbeidet er særdeles nyttig nå når løypemaskina er havarert og løypekjøringen i Storlidalen er mer avhengig av scooterkjøring enn til vanlig. Løypelaget får nå melding i forkant om TrønderEnergis turer i forbindelse med snø- og ismålinger og kan dermed samkjøre en del der det er mulig. Når det er falt mye snø, kan man dermed kjøre uten annen «sikringsscooter» som man ellers er avhengig av, fremholder Thorvald Storli.

TrønderEnergi understreker at vanlig skigåing ikke er noe problem ved snømålingspunktene. Det er først og fremst løypemaskinene som kan skape problemer – problemer som nå altså ser ut til å være fjernet ved flyttingen av løypetraseene.

- Toralv Østvang


Storli Hytteeierforenings Internett-sider.